Informatie

Lesbepalingen

Inschrijving

Artikel 1.
Het inschrijven voor cursussen, instrumentale- en vocale lessen is mogelijk voor inwoners uit de gemeenten Zevenaar, Duiven, Montferland en Rijnwaarden en vindt plaats na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier. Daarmee verplicht u zich tot het volgen van de cursus/lessen en tot het betalen van het daarvoor geldende tarief, tenzij plaatsing niet (direct) mogelijk is of de cursus niet doorgaat.
Over het lesgeld van cursisten die (bij aanvang) 21 jaar en ouder zijn, wordt 21% BTW berekend.

Artikel 2.
Cursussen, workshops en andere activiteiten vinden alleen doorgang bij voldoende deelname. Plaatsing gebeurt in volgorde van aanmelding.

Artikel 3.
Tussentijdse plaatsing voor instrumentale- en vocale lessen is mogelijk bij voldoende plaatsingsruimte. Begint u na aanvang van het cursus, dan betaalt u naar rato van het aantal lessen het verschuldigde lesgeld.

Artikel 4.
Bij het einde van een cursus geldt automatisch een beïndiging van de inschrijving. Voor een nieuwe cursus is een nieuwe inschrijving noodzakelijk. Instrumentale- en vocale lessen dient u uiterlijk 1 juni voorafgaand aan het nieuwe lesjaar schriftelijk op te zeggen.


Restitutie

Artikel 5.
Bij ziekte van de docent wordt, vanaf de tweede uitgevallen les,  het lesgeld van de eventueel volgende uitgevallen lessen automatisch door Kunstwerk! Het Musiater gerestitueerd.  Dit gebeurt vóór 1 september van het volgende lesjaar. Indien Kunstwerk! Het Musiater zorg heeft gedragen voor vervangende lessen, vervalt uw recht op restitutie voor die lessen. Verhindering van de deelnemer geeft geen recht op restitutie van het lesgeld.

Daarnaast vindt restitutie plaats bij:
- Overlijden van de leerling.
- Verhuizing van leerling buiten de gemeente Zevenaar, Duiven, Montferland en Rijnwaarden waar hij/zij lessen van Kunstwerk! Het Musiater volgt, tegen overlegging van een recent uittreksel uit het bevolkingsregister (indienen binnen 1 maand na verhuizing).
- Langdurige ziekte van de leerling, tegen overlegging van een medische verklaring (binnen 2 maanden na aanvang van de ziekte).


Gezinskorting

Artikel 6.
Indien twee of meer gezinsleden (wonend op het zelfde adres) wekelijks instrumentale- of vocale lessen volgen gedurende het hele lesjaar, dan bedraagt de korting voor het tweede gezinslid 5% en voor het derde en daarop volgende gezinslid 10% van het lesgeld. De korting wordt verleend op het laagste tarief. Om in aanmerking te komen voor gezinskorting, hoeft u geen verzoek in te dienen. Kunstwerk! Het Musiater zal, op basis van de door u verstrekte gegevens, zelf overgaan tot het verlenen van de korting. Deze korting is niet van toepassing op HAFA-lessen.


Betaling

Artikel 7.
Bij bedragen vanaf € 155,- aan lesgeld (m.u.v. het knipkaartsysteem) kunt u in 5 of 10 termijnen betalen, op voorwaarde dat u Kunstwerk! Het Musiater machtigt de termijnen automatisch van uw bankrekening af te schrijven. Als de eerste incasso niet kan plaatsvinden, vervalt de mogelijkheid om via automatisch incasso te betalen. Maakt u geen gebruik van de automatische incasso, dan moet de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan zijn. De betaling is voldaan vanaf het moment dat het verschuldige bedrag op onze rekening is bijgeschreven. Heeft Kunstwerk! Het Musiater niets ontvangen, dan sturen wij een eerste herinnering. Indien nodig wordt deze gevolgd door een tweede met een belasting van € 25,- aan administratiekosten. Ddeze tweede herinnering dient tevens als een officiële ingebrekestelling. Bij uitblijven van betaling volgt een gerechtelijke incassoprocedure, waarbij gemaakte kosten met rente in rekening worden gebracht.


Uitsluiting

Artikel 8.
De directie kan besluiten de cursist/leerling bij niet-tijdige betaling of wangedrag de toegang tot de lessen te ontzeggen, zonder dat daarmee de verplichting tot betaling van het les/cursusgeld vervalt.


Voorbehoud

Artikel 9.
Al het vermelde is onder voorbehoud van drukfouten. Bestuur en / of directie behouden zich het recht voor het afwijken van verstrekte informatie en gegevens zoals docenten, tijden en prijzen.


Copyright

Artikel 10.
Kunstwerk! Het Musiater beheert het copyright voor alle teksten, foto’s en beeldmerken in onze uitingen op papier en website. Kunstwerk! Het Musiater laat in opdracht foto’s maken bij lessen en activiteiten en behoudt het recht om deze te gebruiken in publicaties en op de website. De foto’s zijn uitsluitend voor eigen gebruik. Bezwaar hiertegen kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend voorafgaand aan de eerste les, geadresseerd aan Kunstwerk! Het Musiater, t.a.v. N. van Loon, Bommersheufsestraat 62, 6901 JZ te Zevenaar, onder vermelding van de les of cursus waaraan u of uw kind deelneemt.